Ποιος αριθμός...

Ποιος αριθμός είναι 
το μισό του ενός τετάρτου του 

240;